Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Szigorlati tételsorok

azon levelezős hallgatóknak, akik tanulmányaikat 2017. szeptemberét megelőzően kezdték

 

BIBLIKUM

Dr. Harmai Gábor

Ószövetség

1. Sugalmazás és kinyilatkoztatás. Az Ószövetség könyveinek száma, felosztása elnevezése, kánon, szövegtanúk, fordítások.
2. Izrael története (a pátriárkák hagyományainak történetisége, a kivonulás dátuma, a honfoglalás a régészeti ásatások fényében, fontosabb bírák és királyok, babiloni fogság és hazatérés, a makkabeusi lázadás).
3. A pentateukhus könyveinek szerkezete, kutatástörténet, a pentateukhus kialakulása és jelentősége.
4. Ter 1-11 magyarázata
5. A pátriárkák és József története
6. Mózes (az égő csipkebokor, kivonulás, Tízparancs)
7. A deuteronomisztikus történeti mű (honnan következtetnek a létezésére; mely könyvek tartoznak ide; főbb mondanivalójuk), Krónikák, Ezdrás, Nehemiás.
8. Prófétaság az ókori keleten és Izraelben (hasonló jelenségek, és különbségek), kispróféták (főként Ámosz és Ozeás működésének körülményei, üzenetük).
9. Nagypróféták, messianizmus (eredete, fejlődése az egyes prófétáknál).
10. Bölcsességi irodalom (mely könyvek tartoznak ide, kapcsolatuk az ókori kelet bölcsességi irodalmával; a Példabeszédek, Sirák fia, Jób Prédikátor és a Bölcsesség könyve hogyan válaszol az igazak szenvedésének kérdésére), Zsoltárok (felosztásuk, műfajok).

A tételekre adott válasz tartalmazza az egyes szentírási könyvek keletkezésének körülményeit (megírás helye, ideje, szerző, történelmi háttér) és tanítását.

 

Újszövetség

1. Az újszövetségi kánon története (mi az a „kánon”, miért van története, mi ennek a történetnek a jelentősége a modern hit szempontjából?)
2. A szinoptikus kérdés bemutatása
3. Márk evangéliuma: szerkezete és tartalma; a befejezés kérdése, szerző, címzettek, keletkezési hely és idő, teológiai tanítás
4. Máté evangéliuma: szerkezete és tartalma; szerző, címzettek, keletkezési hely és idő, teológiai tanítás, kapcsolata Márkkal.
5. Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedetei
6. Szent Pál személye, élete, irodalmi munkássága (II. 19-41.o.)
7. A Rómaiaknak írt levél (II. 122-136.o.)
8. János evangéliuma: szerkezete és tartalma, szerző, címzettek, keletkezési hely és idő, teológiai tanítás, kapcsolata a szinoptikusokkal.
9. A Jelenések könyve (II. 245--263.o.)

 

Mindenkitől kérem továbbá egy szabadon választott újszövetségi perikópa bemutatását. A perikópa nem lehet azonos azzal, amiből dolgozatot írt, lehet viszont olyan, amit órán vettünk.

 

Kötelező irodalom:

Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezése.
Székely János, Ószövetség jegyzet.
Kocsis I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I-II.
Székely J., Az Újszövetség teológiája.
Rózsa H., «Bevezetés Pál apostol leveleihez» in Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, Szent István Társulat, Budapest, 2005.

 

FILOZÓFIA

Filozófiai alapfogalmak (actus-potentia, materia-forma, transzcendentális differencia, traszcendentális tapasztalat)

Teodicea

1. Canterbury Szt. Anzelm, Aquinói Szt. Tamás, Descartes, Pascal istenérvei
2. Mai érvek Isten mellett
3. Isten tulajdonságai (transzcendencia-immanencia, léttulajdonságok, tevőleges tulajdonságok)

 

Antropológia

4. Az ember mint jelenség
5. Az ember történelmisége
6.Az emberi szexualitás

 

Etika

7. Szabadság és törvény ( Immanuel Kant etikai rendszere)
8. Lelkiismeret ( Aquinói Szent Tamás etikai rendszere)
9. Erkölcs és vallás

 

Filozófiatörténet

11. Platón
12. Arisztotelész
13. Aquinói Szt. Tamás
14. racionalizmus (René Descartes)
15. Immanuel Kant
16. Egzisztencializmus (Martin Heidegger)

 

DOGMATIKA

1. Isten értelmi megismerésének lehetősége (tagadói – transzcendentális tapasztalat)
2. Szt. Anzelm, Aquinói Szt. Tamás, Descartes és Pascal istenérvei
3. Isten lét- és tevőleges tulajdonságai
4. Vallásos nyelv és vallásos tapasztalat – a rossz problémája
5. A Szentháromság hitének megjelenése, „előzményei” az Ószövetségben
6. A Szentlélek a Szentírásban
7. Szt. Ágoston és Aquinói Szt. Tamás szentháromságtana
8. A teremtés fogalma, a teremtés hite a Szentírásban
9. A Biblia emberképe
10. Az áteredő bűn
11. A kegyelem a Szentírásban
12. Pelagius és Szt. Ágoston kegyelemtani vitája
13. A Szentírás krisztológiája (a Názáreti Jézus földi története, az Újszövetség implicit és explicit krisztológiája)
14. Az egyházatyák krisztológiája és a krisztológiai dogmák megfogalmazása
15. A középkor (Szt. Anzelm, Szt. Tamás) krisztológiája és szótériológiája
16. Jézus Krisztus embersége
17. A teremtett valóság beteljesedése (Szentírás és teológiatörténet)
18. Az egyén beteljesedésének kérdése a Szentírásban
19.  Halál és feltámadás
20.  Ítélet, tisztulás, kárhozat, üdvösség

 

KATEKETIKA SZAKIRÁNY SZIGORLAT

Kateketika

 1. A Kinyilatkoztatás – a katekézis az Egyház szolgálatában – a katekézis meghatározása – a katekézis célja – a katekézis fő feladatai – a katekézis forrásai- a katekézis kapcsolata más tudományokkal
 2. A katekézis története a II. Vatikáni Zsinatig.
 3. II. Vatikáni Zsinat hatása a katekézisre – GRAVISSIMUM EDUCATIONIS MOMENTUM és EVANGELII NUNTIANDI bemutatása.
 4. A KEK bemutatása : fő szempontjai, részei, a részek egymáshoz való kapcsolódása; a Kompendium bemutatása – a KÁD, és az MKD ismertetése
 5. Az evangelizáció története. Az evangelizáció ma.
 6. Az evangelizáció keretei. Az evangelizáció szereplői.
 7. A katekézis központi témái – a katekézis anyaga és elrendezésének szabályai – a főigazságok
 8. A katekumenátus intézménye
 9. A hitoktatás módszerei.
 10. A Biblia szerepe a katekézisben
 11. A hittankönyvek – kiválasztásuk szempontjai – a katekézis segédeszközei
 12. Az életkori sajátosságok és az abból fakadó kateketikai feladatok – az ifjúsági katekézis kateketikai elvei és feladatai
 13. A felnőttek katekézisének elemei – célja, feladata, nyelvezete, formái – a családi katekézis alapelemei – a szülőkkel való foglalkozás

 

 

Hivatásgondozás

 

 1. Andragogika: az idős kor jellegzetességei
 2. Idősek lelkipásztori gondozása
 3. Felkészítés a másvilágra
 4. Lelkigyakorlat megszervezése a plébánián
 5. Népmisszió megszervezése
 6. A hivatásokról szóló dokumentumok rövid bemutatása: Lumen Gentium, Vita consecrata, Optatam totius, Christus Dominus, Presbyterorum ordinis, Perfectae caritatis
 7. A szülők, családok, nevelők, katolikus iskolák, katolikus egyesületek, papok, püspökök feladata a hivatásgondozásban
 8. Előkészítés a házasságra „A boldogabb családokért” – az MKPK dokumentuma alapján
 9. Mire kell odafigyelni a megszentelt életre szóló hivatások gondozásánál
 10. Papi hivatások – a lelki vezetés fontossága, a papok, szülők, tanítók, hitoktatók feladata
 11. Szerzetesi hivatások gondozása
 12. A hivatás jelei, a meghíváshoz szükséges erények
 13. A hivatás megvalósításának ellenségei, a megvalósítás gyakorlati része.

 

LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS SZAKIRÁNY SZIGORLAT

 

 1. A természetes személyek kánoni jogállása – EP 621-676
 2. A természetes személy jogilag jelentős tulajdonságai, különös tekintettel a rítusra – EP 320-360
 3. A keresztség (fogalma, kiszolgáltatója, kiszolgáltatása, felvevője, a keresztszülők) – EP 1580-1611, FA 4-13 old.,
 4. Az ünnepek (az egyetemes egyházban és Magyarországon) és bűnbánati napok VA 370-384 old., mellékelt táblázat (Legfontosabb ünnepek jegyzéke), FÁ 49-56 old.
 5. A házasság lényegi tulajdonságai és céljai – EP 1879-1895
 6. A házasság létrejötte. A házasság elnevezései – EP 1896-1916
 7. A házasság lelkipásztori előkészítése – EP 1917-1947
 8. A házasságkötés formája és a vegyes házasságok – EP 2123-2155, 2171-2186 FÁ 30-37 old.
 9. A keresztség és a házasság anyakönyvezése – EP 1612-1615, 2161-2166
 10. A miseadomány – EP 1577., 1703-1720

A szigorlati felkészüléshez használandó tankönyvek:

Erdő Péter: Egyházjog (Szent István Társulat, 2014) Röv.:EP

Várnagy Antal: Liturgika (Lámpás kiadó, 1995) Röv.:VA

Füzes Ádám: Liturgika jegyzet belső használatra II. félév Röv.: FÁ

 

Megjegyzések:

1, A szakirány szigorlaton a hallgatóknak komplex tudásukról kell számot adniuk a tankönyvek kijelölt részei a felelet gerincét adják, de az egyes tételeknél egyházjogi, liturgikus és pasztorális ismereteiket is fel kell használniuk.

2, Az Egyházjog könyv pontjai vannak feltüntetve (nem oldalszám!) a tételjegyzékben, nem kell ismerni a latin szakkifejezéseket, a beljebb szedett ún. apró betűs részek (pl. 1. tétel 623-as pont) nem kötelező anyagai a vizsgának.

3, A Liturgika könyv latin szakkifejezéseit szintén nem kérem, és nem kötelező anyagok a 372, 373, 374, 375, 380 oldalakon található apró betűs részek.

4, A 4. tételhez tartozik egy külön dokumentum is: a legfontosabb ünnepek jegyzéke. Ez alapján fogom kérdezni a főünnepek és ünnepek időpontját ill. ahol fel van tüntetve, rövid tartalmát is. A táblázat után találják a Magyarországon kötelező ünnepek jegyzékét, valamint a böjti fegyelemmel kapcsolatos szabályokat.

©2019 Esztergomi Hittudományi Főiskola, 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. +36-33-541-902, +36-33-541-971