Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új könyvek


A remény tanúi és magvetői legyünk!

Korunk embere nagyon megosztott a jövő vonatkozásában. Vannak, akik szinte teljesen elvesztették bizakodásukat, mások viszont feltétel nélkül bíznak a fejlődés eszméjében, amely átjárja egész gondolkodásukat. 

Részletek

A katekézis direktóriuma

A katekézis teljes mértékben része annak a tágabb megújulási folyamatnak, amelyet az Egyháznak meg kell valósítania ahhoz, hogy Jézus Krisztus parancsához hűen mindig és mindenütt hirdesse az ő evangéliumát (vö. Mt 28,19).

Részletek

Katekumenális felkészítés a házasságra

Az Egyháznak minden korban az a feladata, hogy újfent hirdesse, különösen a fiataloknak, a házasság szentségében és a belőle fakadó családi életben rejlő szépséget és kegyelmi bőséget.

Részletek

The Cambridge History of Medieval Canon Law

Canon law touched nearly every aspect of medieval society, including many issues we now think of as purely secular. It regulated marriages, oaths, usury, sorcery, heresy, university life, penance, just war, court procedure, and Christian relations with religious minorities

Részletek

Kereszty Rókus: Isten Egyháza Jézus Krisztusban

Az Egyházról ma sok embernek erkölcsi gyengeség, történelmi bűnök, hiteltelenség és avítt konzervativizmus jut eszébe. Pedig a 2000 év óta fennálló, az emberiség legnagyobb társadalmi formációjaként létező katolikus egyház elsősorban nem ez.

Részletek

Iustitia Duce, Caritate Comite Válogatott tanulmányok Erdő Péter bíboros, prímás-érsek 70. születésnapjára

Erdő Péter iskolateremtő tudós, a szó szellemi és konkrét értelmében egyaránt. Hangja illeszkedik a nagy kánonjogi tradícióba, s mégis eredeti; e látását próbálja taníványai, papjai és hívei elméjébe csepegtetni."

Részletek

Szentelések és áldások

A 2012-ben kiadott Áldások könyve megjelenésekor megfogalmazódott, hogy az áldások és szentelmények anyaga lelkipásztori szempontból – a legfőbb irányelveket megtartva – kisebb, praktikusabb, kézre álló formába öntve is jelenjen meg.


Részletek

Aurelius Augustinus: Levelek a donatisták ellen

A kötet Szent Ágoston három levelét adja közre latinul és magyar fordításban Hamvas Endre Ádám és Szabó Ádám Ágoston tolmácsolásában. 

Részletek

Mártírok és embermentők

Székely János püspök atya védnökségével, a PPKE BTK Történettudományi Intézet és a PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola szervezésében, a Boldog Salkaházi Sára Program támogatásával Mártírok és embermentők címmel 2020. november 20-án tudományos konferencia zajlott a PPKE BTK Mikszáth Kálmán téri épületében, a Sophianumban.

Részletek

The Trial of Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years


Részletek

Zsoltárok a Bibliában, a liturgiában, a személyes imaéletben és a teológiában

„Zsoltárok a Bibliában, a liturgiában, a személyes imaéletben és a teológiában” – ezzel a címmel szervezte a PPKE Hittudományi Kara a 2021-es Teológiai Tanári Konferenciát (2021. jan. 21–22.), melynek szerkesztett anyagát szívesen adjuk most a kedves olvasó kezébe.


Részletek

Seewald, Peter: XVI. Benedek: Egy élet

Joseph Aloisius Ratzinger 1927. április 16-án, Húsvét vigíliáján született, és ezt a tényt különleges kegyelem jelének lehet tekinteni. Azon a napon még senki sem sejthette, hogy egy csendőr és egy szakácsnő gyermekéből az ezredforduló jelentős teológusa, egyházi vezető, sőt pápa lesz.
Életútja a hagyományosan jámbor bajor vidékről a Freisingi, Bonni, Münsteri, Tübingeni és Regensburgi Egyetemen, valamint a müncheni érsekségen keresztül vezetett Rómába, előbb a Hittani Kongregáció élére, majd Szent Péter székébe.

A szerző, aki több mint 25 éven át kísérte figyelemmel Joseph Ratzinger–XVI. Benedek pápa életét, valójában az elmúlt század kisenciklopédiáját adja kezünkbe e kétkötetes monumentális művel, hiszen nyomon követhetjük benne az 1927–2020 közötti évtizedek szinte teljes világ- és egyháztörténetét. Megtudhatjuk, hogyan lesz Frings bíboros tanácsadójából zsinati szakértő, majd az egész Zsinatot formáló teológus; professzori állomásait követve betekintést nyerhetünk a német egyetemek és teológiai fakultások életébe; megdöbbentő részletekről szerezhetünk tudomást XII. Piusz, XXIII. János, I. János Pál, II. János Pál, és természetesen XVI. Benedek életéből. A mű 76 fejezetét – bár hiteles történelmi munkáról van szó – úgy is tekinthetjük, mint egyfajta folytatásos regényt, amely néhol kriminalisztikai remekmű (a Zsinatot megfordító „ütközet”, vagy az árulás drámája), másutt könnyeket szemünkbe csaló lírai alkotás, mint például a pápa kapcsolata az édesapjával, vagy lemondásának és búcsúzásának elbeszélése. Az olvasó az életkorától függően – minél idősebb valaki, annál inkább – elmondhatja, hogy Peter Seewald könyvében a „mi pápánk” élete bontakozik ki a szeme előtt. A köteteket színes képmelléklet gazdagítja.

Részletek

Ferenc pápa Pascite Gregem Dei kezdetű apostoli rendelkezése, mellyel megújítja az Egyházi Törvénykönyv VI. könyvét


Részletek

Vincenzo Paglia: Isten szava minden napra 2022

A kornak, amelyben élünk, szüksége van a közbenjáró imádságra. Arra kaptunk meghívást, hogy a „közöny globalizációját” a „közben járás globalizációjával” váltsuk fel. A hívők közös imádsága megmenti a világot a gonosztól. Az imádság mindenkit képes felemelni, Isten jelenlétébe átemelve megváltani.


Részletek

Robert Sarah: Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

Robert Sarah bíboros ebben a könyvében házaspároknak és a családoknak kíván segítséget nyújtani, hogy újra felfedezzék a szeretet forrásait és a felélesztéséhez szükséges eszközöket. 

Részletek

Az evangélium szabadságában éljetek! Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán

Az evangélium szabadságában éljetek! – Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán címmel, a Bencés Kiadó és a Magyar Kurír gondozásában megjelent emlékkötet segítségével visszatekinthetünk a Szentatya 2021. szeptember 12-15. közötti 34. nemzetközi apostoli útjára.

Részletek

A nagy zarándok végleg célhoz ért: Tanulmánykötet Xeravits Géza emlékére 50. születésnapja alkalmából

Xeravits Géza, teológus, egyetemi tanár, a Magyar Hebraisztikai Társaság alelnöke 2019. szeptember 27-én, két évig hordozott súlyos betegség után elhunyt. 

Részletek

Halász Piusz: Eucharisztia: Elmélkedések hitünk szent Titkáról

HALÁSZ PIUSZ O.CIST. (1908-1994) jórészt kiadatlan írásaiból állítottuk össze az Eucharisztiáról szóló teológiai eszmélődéseket, elmélkedéseket, szentségimádásnál használható naplójegyzeteket, amelyek Mestere, PROHÁSZKA OTTOKÁR püspök eucharisztikus misztikáját (Az élet kenyere és Az élő vizek forrása) idézik. 

Részletek

Erdő Péter: Beszélgetések a hitvallásról és a tízparancsolatról

A kötetnek az a beszélgetéssorozat az alapja, amit Erdő Péter bíboros úr a Mária Rádióban folytatott 2018 és 2020 között. A Miatyánkról és a szentségekről szóló kötet 2021 májusában jelent meg. Most pedig - a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra ütemezve, azt üdvözölve - a Hiszekegy és a tízparancsolat rádiós anyagainak szerkesztett változata öltött könyv formát.

Részletek

Vető Miklós: Isten és ember: Filozófiai tanulmányok

Vető Miklós gondolkodását a vallási jelenségek szenvedélyes kutatása jellemezte. A régit meghaladva lelkiségben, megértésben, filozófiában a megújulás útjait kereste.

Részletek

Gavin D'Costa: Az egyház és a zsidóság: Katolikus tanfejlődés a II. Vatikáni zsinat után

Az elmúlt hat évtized során olyan folyamatokat lehetett megfigyelni a katolikus gondolkodásmódban, amelyek kibontakozásához máskor évszázadokra volt szükség.

Részletek

Szent II. János Pál: Férfinak és nőnek teremtette őket: A test teológiája

II. János Pál pápa 1979. szeptember 5-e és 1984. november 28-a között sokak számára meglepő előadás-sorozatot kezdett el szerdai nyilvános audienciáin, amelyek vázlatát még Róma püspökévé választása előtt vetette papírra.

Részletek

Livingston, James: Bevezetés a vallástudományba

Miért tartjuk ma különösen fontosnak és aktuálisnak a vallástudomány tanulmányozását? James C. Livingston angolszász egyetemi világban méltán népszerű bevezető tankönyve öt pontban válaszol e kérdésre:

Részletek

Giulio Michelini: Együtt Jézussal, együtt Péterrel. Lelkigyakorlatos beszédek Ferenc pápának

A Máté-evangélium bölcsességétől megérintve meghívást kaptunk, hogy Jézus szenvedése, halála és feltámadása titkáról elmélkedjünk.

Részletek

Ferenc pápa: Földanyánk: A környezetvédelmi kihívás keresztény olvasata

Ferenc pápa könyve a környezetvédelmi kihívás témájával foglalkozik. A Szentatya azon beszédeiből, homíliáiból, írásaiból kínál válogatást, amelyek a teremtett világgal és az emberekkel való törődésről, valamint az emberhez méltó élet előmozdításáról szólnak. 

Részletek

Erdő Péter: Az egyházjog lelke: Kánonjog a társdalomban és a hívő közösségben

"Az utóbbi évek kulturális válsága olyan mélységeket tárt fel a nyugati, keresztény gondolkodás előtt, amelyek az ember mivoltát és a társadalmi együttélés alapvető feltételeit érintik. Az ezzel összefüggő legfontosabb kérdésekre keresztény hitünk igaz és bátorító válaszokat kínál."

Részletek

Mary Aiken: Cybercsapda Hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést?

Mary Aiken a törvényszéki cyberpszichológia világszerte elismert vezető szakértője, lebilincselő könyvében azt vizsgálja, hogyan formálja át és változtatja meg az internet és a digitális eszközök használata az emberi viselkedést és a társadalmi normákat, és ez a „cyberhatás” hogyan nyilvánul meg életünk minden területén. 

Részletek

Prohászka Ottokár: Az igazi karácsony

Prohászka Ottokár püspök a 20. század egyik legnagyobb hatású magyar egyházfője: teológus, filozófus, országgyűlési képviselő és elismert író.

Részletek

John W. O'Malley: A pápák története Pétertől napjainkig

A neves amerikai egyháztörténész harmadik, Jezsuita Kiadónál megjelent kötete a nyugati világ leghosszabb ideje fennálló intézményéről szól, amelynek jelentősége ma szinte nagyobb, mint valaha. 

Részletek

Gerhard Lohfink: Végül a semmi? A feltámadásról és az örök életről

Milyen lesz a halottak feltámadása? Mi a mennyország és a pokol? Hogyan beszélhetünk ma a keresztény reményről? Gerhard Lohfink a végső dolgok, a halál és a feltámadás kérdését járja körül könyvében. 

Részletek

Tomka Ferenc: A miseliturgia logikája és lelke

• Mit tehetek, hogy kevésbé legyek szétszórt a szentmisén?
• Melyek azok a titkok, amik által megsejthetjük az Eucharisztia misztériumát?
• Mit jelent, hogy Jézus áldozattá lett értünk?
• Hogyan válhat áttekinthetőbbé számomra a szentmise liturgiája?


Részletek

Euszebiosz egyháztörténete

Caesareai Euszebiosz egyháztörténete a keletkezésekor új világot nyitott meg egy olyan közönség előtt, amely számára ismeretlen volt szinte minden esemény, amiről írt. 

Részletek

Fehérváry Jákó: Hogy szívünk megegyezzék szavunkkal

Fehérváry Jákó 2010 óta állandó szerzője az Új Ember katolikus hetilap liturgia-rovatának. Az ott megjelent szövegek most tematikus csoportosításban, a Magyar Kurír és a Bencés Kiadó közös gondozásában látnak napvilágot. 

Részletek

Üdvöz légy, Mária Így imádkozik Ferenc pápa a Szűzanyához

A Jezsuita Kiadó gondozásában 2018-ban megjelent Mi Atyánk című kötethez hasonlóan ezúttal is Marco Pozza olasz pap, újságíró és televíziós műsorvezető kérdezte Ferenc pápát.

Részletek

John Henry Newman Apologia Pro Vita Sua

A 19. század elején a kereszténység mint vallás fölöttébb siralmas állapotban volt. A katolicizmust az európai szellemi és politikai elit idejétmúlt, észellenes, elnyomó rendszernek tartotta. 

Részletek

Megújító újdonság Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról

Vető Miklós, a kortárs gondolkodás kiemelkedő alakja egyszerre számít francia és magyar filozófusnak. Magyarországon született és nevelkedett, itt járt iskolába, és egyetemi tanulmányait is Szegeden kezdte meg 1954-ben. 

Részletek

Peter Kreeft, Ronald K. Tacelli: A katolikus hitvédelem kézikönyve

• Szemben áll az értelem a hittel?
• Van Isten?
• A Biblia csak mítoszok, mesék gyűjteménye?
• Hogyan engedheti meg Isten a rosszat?
• Jézus nem egyszerűen csak egy ember volt?
• Van élet a halál után?
• Jézus tényleg föltámadt a halálból?
• A kereszténység az egyetlen igaz vallás?


Részletek

Katona Vilmos: Az Úr bevonul szentélyébe

Katona Vilmos könyvének legszembeötlőbb erénye az, hogy párbeszédet kezdeményez tudományterületek között, és olyan gondolatokat vet föl, amelyek e párbeszédnek nyersanyagot és ösztönzést adnak.
 

Részletek

Koronkai Zoltán SJ: Eucharisztia: A barátság szentsége

A kötet azokat az elmélkedéseket tartalmazza, amelyek a 2017-ben meghirdetett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hároméves felkészülési időszaka során születtek, és eredetileg blogbejegyzésekként láttak napvilágot.

Részletek

Roska Péter: Lehajolt hozzánk az élő Isten

"Igaz-e, hogy kétezer évvel ezelőtt Jézus Krisztus alakjában maga az élő Isten járt itt közöttünk? Igaz-e, hogy ma is jelen van, találkozhatunk Vele a szentmisében, felismerhetjük a másik emberben, aki talán éppen a mi segítségünkre szorul rá? 

Részletek

Tóth Gábor: Heidegger Kant-értelmezése

A heideggeri Kant-értelmezés filozófia- és eszmetörténeti vizsgálata közben szükségképpen felvetődő központi kérdés...: mivel magyarázható, hogy egy olyan filozófusra, aki a filozófiatörténet egészére a módszeres kritika és a destrukció nézőpontjából tekintett, ilyen alapvető hatást gyakorolt egy időben viszonylag távol eső, továbbá alapvetően eltérő módszertani alapokra támaszkodó gondolati rendszer? 

Részletek

Simon Tamás László OSB: A ki nem mondott és az el nem mondható

Kétségtelen, a Biblia sokszínű világában lapról lapra szembesül az olvasó azzal, hogy "számos alkalommal és sokféle módon szólt Isten az atyákhoz". 

Részletek

Dennis Billy CssR: Szépséges Eucharisztia: Egyházatyák az Eucharisztiáról

Dennis Billy könyve a korai kereszténység legkiválóbb képviselői, az egyházatyák művei alapján mutatja be az Eucharisztiáról szóló katolikus tanítás több mint 600 évét. Az Egyház életének olyan időszakában népszerűsíti ezeket a korai forrásokat, amikor a hagyományok őrzése létfontosságú a hit továbbélése szempontjából. 

Részletek

Igehirdetésem: Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen 1957-1961

Az amerikai követségén töltött időszakra vonatkozó eddig publikált Mindszenty-iratok témája túlnyomórészt politikai vonatkozású volt. Az árnyalt Mindszenty-kép megrajzolásához és a bíboros összetett alakjának megértéséhez legalább ennyire fontos forráscsoportot alkotnak a lelkipásztor igehirdető-tanító feladatához szorosan kapcsolódó szentbeszédek.


Részletek

Arnaldo Pigna: A Boldogságok: Az evangéliumi üzenet teljessége

A boldogság, amelyről Jézus beszél, nem külső körülmények
függvénye, mélyen belül érinti az embert, hozzá tartozik. Nem
azért vagyunk boldogok, mert van valamink, hanem mert
vagyunk valamik. 

Részletek

Youcat Imakönyv

A YOUCAT Imakönyv segít abban, hogy kapcsolatba kerülj Istennel, rátalálj az Ő békéjére, és erőt meríts belőle.


Részletek

Ferenc pápa: Politika és társadalom: Beszélgetések Dominique Woltonnal

Dominique Wolton francia kommunikációkutatónak egy éven át tizenkétszer volt alkalma találkozni Ferenc pápával, hogy hosszabb interjút készítsen vele.

Részletek

Robert Sarah bíboros, XVI. Benedek közreműködésével: Szívünk mélyéből [Papságról, cölibátusról és a Katolikus Egyház válságáról]

2019 nyarának végén XVI. Benedek és Sarah bíboros írásokat, gondolatokat és javaslatokat osztottak meg egymással. Találkozásaik célja az volt, hogy a lehető legnagyobb világossággal állítsák elénk a katolikus papság, ezen belül a cölibátus lényegét.


Részletek

A liturgiatudomány kézikönyve

Egy eredetileg 1998-ban, öt kötetben olaszul megjelent, igen terjedelmes és összefoglaló mű egykötetbe szerkesztett magyar változata. A bőséges válogatás bemutatja a keleti és nyugati rítusokat, a liturgia kapcsolatát a Bibliával, ismerteti a keleti (szír, kopt, örmény, bizánci stb.) és a nem római nyugati (latin, ambrozián, gall, hispán) liturgiák történetét. 

Részletek

Szent II. János Pál pápa Önéletrajz

Milyen volt a későbbi pápa gyermek- és fiatalkora? Kik hatottak személyisége és hivatása alakulására? Hogy élte át a második világháború éveit? Melyek voltak papi, püspöki, bíborosi évei legmeghatározóbb eseményei? Mit jelentett számára Szent Péter utódjaként szolgálni az Egyházat? 

Részletek

Ferenc pápa megmondja részletek a szentatya írásaiból és beszédeiből

E könyvben Ferenc pápa beszédeiből és írásaiból olvashatnak egy csokorra valót. Az első fejezet a 2015-os Laudato si' kezdetű enciklika rövidített változata, összefoglalja jelenünk legégetőbb problémáit: a globális felmelegedést, a környezetpusztítást, a háborúkat, a menekültválságot, a nyomort. 

Részletek

Ferenc pápa Aperuit Illis kezdetű Motu Proprio apostoli levele amellyel elrendeli Isten igéjének vasárnapját

Ferenc pápa Megnyitotta értelmüket kezdetű Motu Proprio apostoli levele.

Részletek

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség könyveibe

Az átdolgozott kiadásban megjelenő kötet szerkezete hasonló, mint a korábbi kiadásoké.
Az első részben, amely a kortörténeti áttekintést foglalja magában, mind a zsidóság, mind a pogányság társadalmi, kulturális és vallási adottságairól szó esik, külön hangsúlyozva az Újszövetséggel való kapcsolódási pontokat.Részletek

Fila Béla: A hetedik szoba küszöbén: Válogatott prédikációk

„Nemde lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton, és kifejtette az Írásokat?” – mondják a tanítványok egymásnak, mielőtt Emmauszból visszatérnek Jeruzsálembe. Világosság támadt elméjükben, lángra gyúlt a szívük, miközben hallgatták a Feltámadott szavait. 

Részletek

Kovács Zoltán: A Magyarok Nagyasszonya mint Eucharisztikus Asszony

„A hívek közössége úgy tekint Máriára, az »eucharisztikus asszonyra«, mint önmaga legszebb ikonjára, és szemléli benne az eucharisztikus élet páratlan mintáját” – olvassuk a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alapdokumentumában.

Részletek

Klemens Richter: Templomtér és egyházkép: A templomtér és az élő közösség viszonya

Az istentisztelet tere az a hely, ahol az egyház és a közösség ünnepli a hitet. A liturgikus ünneplés formája és a tér kialakítása egyértelműen megmutatja, miként gondolkodik egy közösség a hitéről, és hogyan látja önmagát. 

Részletek

Ferenc pápa és az ő ideje: A kereszténység Jorge Mario Bergoglio idején

Annak, aki a katolicizmus jelene és jövője érdekel, távolabbra kell tekintenie, mint a Vatikán, mint Olaszország és mint Európa: ma globális földrajzi és politikai szemléletre van szükség. Jorge Bergoglio pápaságának egyértelmű jellemzője, hogy ezer év után véget ér az, amit európai pápaságnak gondolunk.


Részletek

Lengyel Zsuzsanna Mariann: Hermeneutika és kritikai filozófia Kant, Heidegger, Gadamer

Míg a kanti filozófia szervesen hozzátartozik a fenomenológia közvetlen előzményeihez, addig szokatlan megközelítésnek számít Kantnak a hermeneutika eredetéhez való hozzákapcsolása, különösen abból a szempontból, hogy miként inspirálta Heidegger, Gadamer vagy Ricoeur kortárs elképzeléseit. 

Részletek

Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum Hogyan lesz a szószéki beszédből igehírdetés?

Jézus érintése azért történhetett meg a gyógyítások során, mert Isten Fia emberré lett, az érinthetetlen érinthetővé vált. Ez az előfeltétele annak, hogy a béna, a sánta, a vak, a megszállott, a bűnös megérinthesse Jézust. 

Részletek

Gyenis András: A Pálos rend múltjából

A magyar pálosok fehérruhás rendje hétszáz esztendőn át összenőtt a magyar történettel, mely az egyetlen magyar alapítású rend volt. Eredete, fejlődése, fénykora, bukása, azaz helyesebben gonosz elnyomása, a magyar nép változó sorsának mintegy tükörképe. 

Részletek

Guarding the Flame The Challenges Facing the Church in the Twenty-First Century A Conversation With Cardinal Peter Erdő

Where is the Catholic Church going? How will it face the challenges of the 21st century? Do the recent advances in modern technology pose a threat to the human soul? In this wide-ranging, candid conversation, Cardinal Péter Erdő, Archbishop of Budapest, Hungary, and one of the most respected cardinals in the Catholic Church, speaks with Dr. Robert Moynihan, founder and editor of Inside the Vatican magazine, about the Catholic faith in an increasingly secularized world.


Részletek

Istenképiség, átistenülés, emberi méltóság

A 2018. január 24-26. között rendezett Teológia Tanári Konferencián alapvető jelentőségű antropológiai kérdéskört választottak a szervezők témául. Már a korábbi években is szerepeltek antropológiai témakörök, melyek a Varia Theologica sorozat köteteiben megjelentek.
 

Részletek

Ars Sacra: A liturgikus művészet kézikönyve

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ szeretné segíteni azokat, akik érdeklődnek azon műtárgyak iránt, melyek legfőbb célja a liturgia szolgálata. A vallásos jellegű műtárgyakon belül ez egy sajátos csoportot alkot. Jelen kézikönyv összefogja a liturgikus művészet különböző területeit. 

Részletek

Szent Ágoston: Zsoltármagyarázatok VI.

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazoló erőszakkal akarja megfejteni a titkot.


Részletek

Raniero Cantalamessa: A Pünkösd misztériuma

Az itt egybegyűjtött négy meditáció eredetileg a Pápai Házban hangzott el. A pünkösdre, vagy általánosabban a Paraklétosz művére az itt következő elmélkedésekben abban az értelemben tekintünk, ahogyan Szent Lukács az Apostolok cselekedeteiben, Szent János az evangéliumában és Szent Pál a leveleiben.


Részletek

Hatalom és pénz: A társadalmi igazságosság Ferenc pápa szerint

Michele Zanzucchi olvasmányosan és lényegre törően összegzi a pápa tanítását gazdagságról és szegénységről, igazságosságról, a teremtett világ védelméről, az új rabszolgaságot és a leselejtezés kultúráját terjesztő globalizációról, a befogadásról és a szegények meghallgatásának szükségességéről.Részletek

Csíky Balázs: Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása

A fiatalon elhunyt történész, Csíky Balázs 1978-ban született Budapesten. A pannonhalmi bencés gimnáziumi évek után az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát 2003-ban történelem és levéltár, valamint 2004-ben politológia szakon.

Részletek

Fejérdy Judit Mónika: Krisztus test szerinti ismeretétől Krisztus lélek szerinti ismeretéig: Clairvaux-i Szent Bernát krisztológiai tanítása beszédei alapján

FEJÉRDY JUDIT gazdag, átfogó tudással és nagy szeretettel megírt műve igen jelentős új állomás a magyar teológiai irodalom történetében.

Részletek

Pápai megnyilatkozások az Eucharisztiáról: Pápai dokumentumok 1264-2007

A kötet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az Eucharisztiáról szóló legfontosabb pápai megnyilatkozásokat adja a magyar egyház kezébe. A gyűjtemény IV. Orbán pápa Transiturus de mundo kezdetű, az Úrnapja ünnepét elrendelő bullájával kezdődik, amely az Oltáriszentség szentmisén kívüli tiszteletének első nagy pápai dokumentuma.

Részletek

Hogy a lámpatartóra tegyék Vajon azért gyújtanak lámpát, hogy a véka vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért, hogy a lámpatartóra tegyék? (Mk4,21)

Húsvét a keresztény élet középponti eseménye. Jézus Krisztus értünk vállalt kereszthalála és feltámadása – a megváltás műve – nyitja meg számunkra azt a valóságot, amely az embert kiszabadítja a téridő szorításából. Húsvét nélkül reménytelenségbe, abszurditásba fulladna életünk.

Részletek

Erdő Péter: Az ókori egyházfegyelem emlékei I-IV. század

Az Ókeresztény írók sorozat ötödik köteteként jelent meg 1983-ban Az ókeresztény kor egyházfegyelme című kötet, amely most jelentősen átdolgozva és kibővítve kerülhet az olvasók kezébe.


Részletek

Ferenc pápa: Reggeli prédikációk 2.

Ferenc pápa már a megválasztását követő napokban egyértelművé tette, hogy kiemelten fontos feladatának tekinti a hívőkkel való szoros, mindennapos kapcsolat kialakítását. Ezt a célt szolgálják a reggelente a hívők naponta változó kis csoportjának a Szent Márta-ház kápolnájában tartott pápai szentmisék és homíliák, melyeknek rövid összefoglalóját néhány óra múlva közzé is teszik - először a Vatikáni Rádióban és annak honlapján, majd más médiumokban is.

Részletek

Szent VI. Pál pápa Marialis Cultus kezdetű apostoli buzdítása

A Lélekben való növekedés, Isten ismeretében és hitünk titkaiban való mélyülés egyik korszakalkotó lépése volt az Istenszülő tiszteletét illetően Szent VI. Pál pápa 1974 Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén napvilágot látott, Marialis cultus kezdetű apostoli buzdítása.

Részletek

Frenyó Zoltán: Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés

A kötet Prohászka Ottokár (1858-1927) székesfehérvári katolikus püspök munkásságába enged bepillantást.

Részletek

Görföl Tibor: A kritika hangja és a valóság szeretete: A kereszténység korunk európai kultúrájában

A kereszténység védelmezői hallatlan gondolati erővel és nagyrészt meggyőzően mutatták ki, hogy a kereszténység egészen mélyen beépült Európa gondolkodásmódjába és kultúrájába, amelyből az eredetileg keresztény mozzanatok már később sem metszhetők ki úgy, hogy magukkal ne rántanák az egész európai szellemet - arról viszont ritkábban esik szó, hogy a kereszténység történelmi hatása milyen kapcsolatban van a kereszténység belső önértelmezésével.

Részletek

Dolhai Lajos: Csúcs és Forrás: Az Eucharisztiáról az év minden vasárnapjára

A könyv a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében született. Az olvasó 52 kérdést és választ talál a kezében lévő kiadványban az Eucharisztiáról.

Részletek

Hadd ismerjelek meg, Uram, Téged! Szent Ágoston imádságai

E könyvecske Isten megismerésének és szeretetének himnikus imakönyve.

Részletek

Szent Ágoston: Zsoltármagyarázatok V. kötet

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról.

Részletek

Formularium Ecclesiae Strigoniensis

Rómában mutatták be november 7-én az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport legújabb kiadványát, a Formularium Ecclesiae Strigoniensist. A kötet közreadói Erdő Péter bíboros, valamint Szovák Kornél és Tusor Péter történészek, egyetemi docensek.

 

Részletek

Az Amoris laetitia üzenete

Az utóbbi évtizedekben az egyház lelkipásztori figyelme egyre inkább a családok felé fordult. 2014–15-ben két püspöki szinódus is foglalkozott a család életével. A vélemények összegzése nyomán írta meg Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítását.

Részletek

A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben

Egyre hangosabb világunkban, amikor a technika és az anyagi javak nagyobb teret követelnek maguknak, szinte merészségnek számít könyvet írni a csöndről. Mindamellett annyi zaj zúdul ránk, hogy néhány „csöppnyi” csöndre nagyobb szükségünk van, mint valaha.

Részletek

Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat története

A felvilágosult jozefinista egyházpolitikai gyakorlat hatására a Magyar Királyságban a 18-19. század fordulóján válság tünetei jelentkeztek az egyházi fegyelmet illetően és a vallási életben.

Részletek

Enzo Bianchi: Az Úr barátai

Amikor ráébredünk, hogy a lelki életet lényegi tartalmakhoz kellene lehorgonyoznunk, abban a pillanatban valódi újdonságként fog hatni ez a könyv.

Részletek

Klaus Berger, Carsten Colpe: Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez

A keresztények számára az újszövetségi Szentírás kinyilatkoztatott könyv – ugyanakkor szövege egyben a hellenista irodalom része is. A párhuzamos antik idézetek segítségével világossá válik, hogy a keresztény teológia megszületése előtt, az ősegyház „pogány” missziója során milyen gondolatok miatt szimpatizáltak a keresztény igehirdetők szavaival a nem keresztény hallgatók.


Részletek

Úton Isten felé Szent Ágoston 1200 iránymutató gondolata latinul és magyarul

A TINTA Könyvkiadónak ez a kiadványa Szent Ágoston tanításaiból tartalmaz hosszabb-rövidebb intelmeket, iránymutató gondolatokat. Mivel számára az önmérséklet és az elvonulásban történő elmélkedés fontos tapasztalatok voltak, a legtöbb idézet ezek gyakorlására ösztönöz, ezek előnyeit taglalja.Részletek

Ferenc pápa Gaudete et Exsultate kezdetű apostoli buzdítása

Ferenc pápa – miként előző két apostoli buzdításában, ebben is az örömben megélt keresztény életre buzdít.

Részletek

Halálra ítélve: Papi sorsok '56 után

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Országgyűlés Hivatala által 2017. december 15-én Budapesten (Országház, Felsőházi ülésterem) megrendezett Halálra ítélve. Papi sorsok '56 után című konferencia szerkesztett előadásai.

 


Részletek

Dér Katalin, Jorsits Attila: Beavatás: Márk evangéliuma

Márk evangéliuma beavatás, e szó eredeti, már-már elfeledett értelmében: beavatás Jézus Krisztus földi életének, szolgálatának, halálának és feltámadásának eseményébe, beavatás a misztériumba, élet és halál titkába.

Részletek

Ferenc pápa: Őrzők vagyunk: Szerdai katekézisek 2013-2014

Ebben a kötetben Ferenc pápa sorozatokba illeszkedő katekézisei mellett az összes, a szerdai kihallgatásokon elhangzott beszéde olvasható.

Részletek

Szent Ágoston: Zsoltármagyarázatok IV.

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz.