A szakdolgozatról és a záróvizsgára történő jelentkezésről

 

TÁJÉKOZTATÓ

a szakdolgozat/diplomamunka elkészítéséről, valamint a záróvizsgára való jelentkezés szabályairól

 

 

 

1.      A szakdolgozat / diplomamunka elkészítéséről:

A tanulmányok befejezésekor elkészítendő dolgozat elnevezése nappali tagozaton (osztatlan teológia mesterképzés): diplomamunka, levelező tagozaton (katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés): szakdolgozat.

A szakdolgozat / diplomamunka elkészítésének első lépése, hogy  – nappali tagozaton a negyedik év második félévének szorgalmi időszaka utolsó napjáig, levelező tagozaton legkésőbb a második év második félévének szorgalmi időszaka utolsó napjáig – választani kell egy tantárgyat, amelyen belül egy témát a hallgató fel kíván dolgozni. Ezt a mellékelt lista alapján a Főiskolán oktató tanárral, vagy esetleges más katolikus teológiai főiskola vagy egyetem (licenciátussal vagy doktorátussal rendelkező, aktív állományú) tanárával kell egyeztetni, aki vállalja a konzulensi teendők ellátását.

Ennek dokumentálására a szintén mellékelt „Szakdolgozat / diplomamunka témaválasztásának jóváhagyása” című dokumentumot kell kitölteni és a jövendő konzulenssel aláíratni. Miután ezt a tanulmányi osztályra a hallgató eljuttatja, a rektorhelyettes jogköre a témaválasztás jóváhagyása. Amennyiben valaki témát kíván váltani, ezt az eljárást újra le kell folytatni.

     A konzultációk nyilvántartását az oktató végzi egy a „Konzultációs napló szakdolgozat / diplomamunka készítéséhez” című főiskolai dokumentum segítségével. A találkozók száma minimum három, de az oktató ennél több konzultációt is előírhat. A konzultációk keretében a következőket kell teljesíteni:

1)      Cím, irodalom, tartalomjegyzék egyeztetése

2)      Az egyes fejezetek elkészítésének ellenőrzése

3)      Az egész dolgozat bemutatása

     Amikor az utolsó konzultáció megtörtént és a konzulens a dolgozatot védésre bocsáthatónak nyilvánította, ezután szabad és kell a dolgozatot leadni a tanulmányi osztályon, ezért csak ezen  lépés után köttessék be a kész dolgozatot. Ha a konzulens a dolgozatot védésre bocsáthatónak nyilvánította, akkor további a teendője a dolgozattal nincs.

2.      Szakdolgozatot az alábbi tárgyakból lehet írni:

nappali tagozaton

TANTÁRGY

TANÁR

Filozófia

Válóczy József , Török Csaba

Fundamentális teológia

Török Csaba

Egyháztörténelem

Patrológia

Harmai Gábor

Györök Tibor

Biblikum

Gaál Endre

Székely János

Dogmatika

Székely János, Kovács Zoltán, Mazgon Gábor

Morális

Az Egyház szociális tanítása

Roska Péter

Blanckenstein Miklós

Kánonjog

Frankó Tamás

Pasztorális

Kateketika

Pedagógia

Blanckenstein Miklós

Piotr Berkowicz

Piotr Berkowicz

Liturgika

Ars Sacra

Blanckenstein Miklós

Kontsek Ildikó

 

 

 

 levelező tagozaton

TANTÁRGY

TANÁR

Filozófia

Szlávik Antal, Válóczy József

Fundamentális teológia

Török Csaba

Egyháztörténelem

Harmai Gábor

Biblikum

Székely János, Harmai Gábor

Dogmatika

Válóczy József

Morális

Monostori László

Kánonjog

Frankó Tamás

Pasztorális

Kateketika

Pedagógia

Tóth László

Piotr Berkowicz

Piotr Berkowicz

Liturgika

 Ars Sacra

Füzes Ádám

Kontsek Ildikó

 

Más tárgyakból csak engedéllyel írható szakdolgozat / diplomamunka.

     Konzulens lehet minden itt felsorolt oktató, valamint – engedéllyel – valamely katolikus teológiai főiskola vagy egyetem (licenciátussal vagy doktorátussal rendelkező, aktív állományú) tanára.

     Amennyiben a hallgató nem a fenti listában megnevezett tanárt (akár az ESZHF-ről, akár más katolikus teológiai főiskoláról/ egyetemről) kéri fel konzulensnek; illetve nem a fenti listán szereplő tárgyból kíván dolgozatot írni (és ehhez talált megfelelő konzulenst) akkor a „Szakdolgozat / diplomamunka témaválasztásának jóváhagyása” című dokumentum elfogadásakor a Főiskola dönt az oktató személyének illetve a témaválasztásnak az engedélyezéséről.

 

3.      A szakdolgozat / diplomamunka formai követelményei:

     A szakdolgozat / diplomamunka egy teológiai témának az adott területen klasszikusnak számító és a friss szakirodalom alapján való földolgozása, saját szempontok szerinti újra-rendszerezése. A diploma megszerzéséhez követelmény, hogy a felhasznált szakirodalom magában foglaljon idegen nyelvű forrásokat is. A témát a hallgató köteles a szaktanárral egyeztetni.

a)    A dolgozat terjedelme: nappali tagozaton (osztatlan teológia mesterképzés) esetén 40-60 oldal között, levelező tagozaton (katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés) esetén 20-30 oldal között, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel, 12-es betűmérettel, balról 4, jobbról 2 cm-es margóval. Alul és felül szintén 2-2 cm-es margóval.

  1. A dolgozat külső megjelenése: A dolgozatot 3 nyomtatott példányban kell elkészíteni, egyet bekötött, kettőt pedig spirálozott formában. Ezek közül a bekötött példányt a tanulmányi osztályon kell leadni, az egyik spirálozott példányt a konzulensnek kell eljuttatni (ehhez a tanulmányi osztályról kért konzulensi bírálati lapot kell csatolni), a harmadik példányt pedig a hallgató hozza magával a záróvizsgára, ez az ő saját példánya. A dolgozat bekötött példányának leadásával egyidejűleg a dolgozatot a tanulmányi osztálynak elektronikusan is meg kell küldeni (kizárólag pdf formátumban).

A dolgozat külső borítója a következő sorokat tartalmazza (mást nem!):

  • középen: nappali tagozaton (osztatlan teológia mesterképzés) esetén „DIPLOMAMUNKA” felirat, levelező tagozaton (katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés) „SZAKDOLGOZAT” felirat
  • jobb alsó sarokban: készítő neve, és alatta az évszám

A dolgozat belső címlapja a következő sorokat tartalmazza( mást nem!):

-             legfelül az intézmény neve (Esztergomi Hittudományi Főiskola)

-            alatta:szak megnevezése („osztatlan teológia mesterszak” vagy „katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak”)

-             középen: nyomtatott nagybetűvel a dolgozat teljes címe

-             lejjebb: „Készítette: (hallgató neve)”

-             alatta: „Konzulens: (konzulens neve)”

-             legalul: hely, évszám

  1. A dolgozat lapjainak sorrendje: Tartalomjegyzék, Bevezetés, Fejezetek, Befejezés, Irodalomjegyzék. A Bevezetés, a Befejezés és az Irodalomjegyzék kezdődjön új oldalon. A fejezeteket római számmal kell jelölni, azon belül arab számokkal kell tagolni a kisebb egységeket.
  2. Tartalmi követelmények: Tartalomjegyzék, Bevezetés, Fejezetek, Befejezés, Irodalomjegyzék. A Bevezetés, a Befejezés és az Irodalomjegyzék kezdődjön új oldalon. Lábjegyzetek használata kötelező.

 

     A bevezetésben a szerző megnevezi a témát, esetleg utal annak aktualitására. A tárgyalás első fő része az ún. status quaestionis, vagyis a tudomány jelenlegi álláspontjainak ismertetése az adott témával kapcsolatban. Minden tudományos igényű írás egy hosszú párbeszédbe kapcsolódik bele. Ismernie kell a szerzőnek azt, amit a megelőző évszázadok során már felismertek a témával kapcsolatban. A kutatástörténet ismertetésénél fontos a jelentősebb szerzők, fontosabb iskolák kiemelése, a tudományág fejlődésének nyomon követése, az egyes állítások filozófiai, kortörténeti hátterének megvilágítása, az egyes elméletek fontosabb érveinek ismertetése. A tárgyalás fő részét a téma kidolgozása alkotja. Először azokat a forrásokat kell ismertetni, amelyek a vizsgált kérdés szempontjából jelentősek, és az egyes szövegeket, egyéb forrásanyagokat külön külön kell ismertetni, értelmezni. Ezután meg kell kísérelni egy szintézis megalkotását az adatokból. Végül következtetéseket lehet levonni, esetleg a teológia, az egyházi élet más területeire vonatkozóan is. A munka befejező részében össze kell foglalni a dolgozat főbb állításait, következtetéseit, és esetleg ki lehet emelni ezek jelentőségét.

A szakdolgozatban / diplomamunkában a hallgatónak bizonyítania kell, hogy képes fogalmakat szabatosan meghatározni és használni (ill. a már bevett tudományos fogalmak jelentését ismeri, és helyesen használja őket), képes állításokat logikailag helyesen megindokolni, a lényegest a mellékestől megkülönböztetni, stb.

Az irodalomjegyzékben (bibliográfiában) külön említjük a forrásokat, és külön a témánkkal kapcsolatos tanulmányokat.

 

  1. Az idézés módja:

A tudományos műveknek fontos követelménye a források és tanulmányok pontos idézése az irodalomjegyzékben és a lábjegyzetekben is. Az idézetnek (akár szó szerinti, akár nem) a szerző által szándékolt állítást kell tükröznie a lényeges mozzanatokat kiemelve.

-Nem szó szerinti idézetek esetén a lábjegyzetbeli hivatkozás a „Vö.” jelzéssel kezdődjön.

-Szószerinti idézetek esetén a szerző neve álljon kiskapitálisban (mindig a vezetéknév legyen elöl), az idézett írás címe legyen dőlt betűvel írva (folyóiratcikk, gyűjteményes köteten belüli fejezet címe állhat dőlt betű helyett idézőjelben is; a folyóirat címe ez esetben is dőlt betűvel lesz írva), a kiadó feltüntetése nem kötelező. Az egyes adatok elválasztása történhet vesszővel, de lehetséges a kiadás helyének és évének zárójeles elkülönítése is. Ugyanannak a műnek többszöri előfordulásakor alkalmazható rövidített idézési forma is (szerző neve, cím, oldalszám).

Példák

Könyv idézése I.

KASPER, W., Jézus a Krisztus, SzIT, Budapest 1999, 152-178.

Könyv idézése II. (rövidítve)

KASPER, Jézus a Krisztus, 152-178.

Könyv idézése III.

KASPER, W., Jézus a Krisztus (Budapest 1999) 152-178.

Folyóiratcikk idézése I.

KASPER, W., „Levél a szűzi születésről”, Mérleg 2 (1988) 156-162.

 

Folyóiratcikk idézése II.

KASPER, W., Levél a szűzi születésről, in Mérleg 2 (1988) 156-162. [a zárójelbe tett évszám a megjelenés éve, az előtte álló szám azt jelzi, az adott évben hányadik számról van szó, a zárójeles évszám után az oldalszám áll]

 

Gyűjteményes köteten belüli
fejezet idézése

KESSLER, H., „Krisztológia”, in A dogmatika kézikönyve, (szerk. SCHNEIDER, Th.), Vigilia Kiadó, Budapest 1996, 251-472.

 

Lexikon szócikk idézése

WRIGHT, C.J.H., „Family”, in Anchor Bible Dictionary (szerk. FREEDMAN, D.N., New York 1992), VI, 761-769.

 

Biblikus helyek idézése

1 Kor 3,18-21.25; 4,28.

 

Klasszikus művek idézése I.

HOMÉROSZ, Iliász, 24,200.

 

Klasszikus művek idézése II.

HOMÉROSZ, Ilias, XXIV, 200.

 

Patrisztikus művek idézése I

EUZÉBIOSZ, Historia ecclesiastica, 3,3.21.

 

Patrisztikus művek idézése II.

EUZÉBIOSZ, Historia ecclesiastica, III, 3.21.

 

Idézés napilapból

JELENITS, I., „Középmezőny”, Új Ember, 1988. június 26.

 

Másodkézből származó idézet, az eredeti forrás megjelölése

ÁGOSTON, Vallomások, XXII, 27, idézi RAHNER, K., A hit alapjai, SzIT, Budapest 1985, 316. [ill. a könyveknél megjelölt alternatívák szerint]

 
 

 

     f) A dolgozat példányszáma: A hallgató készíttessen dolgozatáról 1 db fekete köttetett példányt, melyet a megadott határidőig szíveskedjen a tanulmányi osztályon leadni. Ez a példány lesz az opponens példánya és ez kerül a védés után a Főiskola könyvtárába. Ezen kívül spirálozással vagy köttetéssel készíttessen még egy példányt, melyet egy kinyomtatott  "bírálati lappal" együtt juttasson el konzulenséhez. Amennyiben a konzulens nem tartja meg ezt a példányt, a védés után visszakerül a hallgatóhoz.

4.      Záróvizsgák időpontja:

lásd. „Fontos határidők” c. dokumentumban

 

5.      A záróvizsgára való jelentkezésről:

     Záróvizsgára jelentkezni legkésőbb a vizsga időpontja előtt egy hónappal kell. Ennek feltétele, hogy a hallgató az elkészült szakdolgozatát / diplomamunkáját – a konzulens által jóváhagyott konzultációs naplóval együtt – leadja a tanulmányi osztálynak. Amennyiben ekkor még le nem tett vizsgája illetve szigorlata van a hallgatónak, a jelentkezés függőben van és csak akkor válik véglegessé, ha minden vizsga és szigorlat sikeresen teljesítve lett. Ezen vizsgákat legkésőbb 1 héttel a védés előtt teljesíteni kell és legkésőbb ekkor az indexet is le kell adni.

 

Esztergom, 2013. október 1.

Dr. Frankó Tamás

rektorhelyettes